Diskotekskontrakt
  • +10 års erfaring
  • Professionelt fuldtids firma
  • Nyt og moderne udstyr
  • Ordentlighed og faste aftaler
  • 24 timers hotline
  • Branchens bedste team
Ring til os på 70 26 88 08 alle dage fra 10.00-20.00
Indkøbskurv (tom)
Kontakt > Diskotekskontrakt

Diskotekskontrakt

Diskotekskontrakt

Generelle betingelser

Diskoteket kan ved enkeltdagsarrangementer begære kontrakten ophævet på grund af:
-a. Diskoteket har uden yderligere begrundelse og uden erstatningspligt, ret til indtil 3 uger før den aftalte optræden, at annullere nærværende kontrakt. Herefter kan kontrakten alene annulleres som følge af de i punkt b-e anførte årsager.
-b. Sygdom dokumenteret ved lægeattest.
-c. Indkaldelse til militærtjeneste, beredskabet eller borgerligt ombud.
-d. Fast engagement af mindst 3 dages varighed inden for en måned hos samme arbejdsgiver, såfremt varsel herom fremsættes mindst 8 dage før. Dokumenteres med engagementskontrakt.
-e. Kontrakten kan begæres ophævet pga. ministerielt/offentligt forbud mod afholdelse af arrangementet, eller ved så alvorlige trafikstandsninger (herunder overisning, isslag mv.), at det er umuligt for Diskoteket at nå frem. Diskoteket forsøger i givet fald at skaffe andet, velkvalificeret diskotek.
Såfremt Diskoteket i alvorlig grad misligholder kontrakten, er dette erstatningspligtig overfor arrangøren. Diskotekets erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til kontraktbeløbet angivet på forsiden.
Kontrakten er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Det påhviler dog diskoteket at træffe foranstaltninger, der såvidt muligt kan sikre optræden til aftalt tid, uanset forsinkelser eller aflysning af transportmidler.
Eventuelle offentlige afgifter, herunder KODA og GRAMEX betales af arrangøren og er Diskoteket uvedkommende.

Afbestilling

I tilfælde af afbestilling senere end 4 uger før afholdelse af arrangementet, debiteres 40% af slutprisen. Ved afbestilling senere end 7 dage før debiteres det fulde beløb.

Afbestilling skal meddeles skriftligt (ikke pr. e-mail) til Diskoteket.

Ankomst og opstilling

Hvis ikke andet er aftalt, ankommer Diskoteket ca. 1 time før det på forsiden angivne starttidspunkt. Der er ved forudgående aftale normalt mulighed for opstilling om eftermiddagen, kontakt Diskoteket i god tid herom.
Sørg venligst for at Diskoteket har fri adgang til festlokalet på det aftalte opstillingstidspunkt. Opstilling kan ikke ske uden for det aftale tidsrum, sørg derfor venligst for at overholde tiderne!
Arrangør skal ved bookingen oplyse hvis der er mere end 30m afstand mellem nærmeste parkeringsplads og festlokalet, samt om udstyret skal transporteres af trapper. Er dette ikke gjort afregnes der kr. 10.- pr. meter over 30m. Derudover tillægges kr. 250.- pr. etage, såfremt der ikke er adgang til elevator.
Arrangøren drager omsorg for passende omklædningsrum og opholdssted for diskotekets personale. Arrangøren drager ligeledes omsorg for, at der ved scenen findes strømudtag som specificeret under “strøm” og at elinstallationerne er i forsvarlig stand og opfylder lovens krav. Er den angivne mængde strøm ikke til rådighed må det påregnes at Diskoteket stiller med reduceret opstilling.
Arrangøren stiller et stk. parkeringsplads til rådighed for Diskoteket i gå afstand fra feststedet.

Honorar:

Forfalder til kontant betaling umiddelbart før start på spilletid, eller ved opstillingen. Afregning sker til Diskotekets ansvarshavende, som ligeledes udsteder kvittering. Honorar forfalder til fuld betaling, uanset om der afsluttes tidligere end det i kontrakten anførte tidspunkt. Der fremsendes kun faktura til senere betaling mod forudgående aftale, der tillægges i den forbindelse et faktureringsgebyr på kr. 150.- Bemærk at der kun modtages banknoterede checks, samt at der ikke kan betales med Dankort.

I øvrigt:

Ved indgåelse af denne kontrakt hyrer arrangøren et komplet diskotek og ikke et diskoteksanlæg.
Anlæg samt andre effekter med forbindelse til - eller indflydelse på - diskotekets optræden må derfor udelukkende betjenes af diskotekets personale, eller af personer som diskotekets ansvarshavende udpeger hertil.

Der må medbringes egne originale musik cder. Diskotek modtager meget gerne musikønsker på forhånd.

Fortæring: Under arrangementet leverer arrangøren drikkevarer (normalt sodavand) til diskoteket, ligesom arrangøren sørger for eventuel bespisning. Vi frabeder os at der serveres øl, vin og spiritus for diskotekets personale.
Ansvar for opretholdelse af ro og orden påhviler arrangøren, som ligeledes hæfter for skader forvoldt af gæster. Diskotek kan afbryde optræden ved slagsmål og trusler fra publikum. Ved flerdages arrangementer henstår anlæg mv. for arrangørens ansvar. Lejer er ansvarlig for elfejl, lynnedslag og evt. fejlstrøm/400 volt.
Klager, afbestilling, kreditering m.m. skal foretages skriftligt til Jacob Sørensen, Sleipnersvej 17- 4100 Ringsted. Ansvarlig for afvikling af arrangement er Jacob Sørensen, som kan træffes på tlf. 60211048. Værneting for denne aftale er Byretten i Ringsted.

Firma-rabat: Der skal være gjort opmærksom på rabatordninger inden indgåelse af bookingaftale.
Diskoteket er berettiget til at undlade at optræde, ifald arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde af at diskoteket efter at have indfundet sig hindres i at optræde som aftalt, er diskoteket alligevel berettiget til fuldt honorar.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp - så er vi her for at hjælpe dig!

Bliv ringet op: